top of page
  • Writer's pictureKom til Orkanger

Gammelosen – Orkangers perle

Updated: Jun 9, 2019Et steinkast fra bysentrum i Orkanger ligger Gammelosen. Et turområde med muligheter for bading, mosjon og rekreasjon. Gammelosen er en del av Orklaparken.


Hovedløpet til lakseelva Orkla gikk der Gammelosen ligger i dag. Det brede elvedeltaet mellom Orkanger og Råbygda dannet et finmasket nettverk av kanaler mellom frodige elveører. Dette ble fylt opp som industri- og havneområde Grønøra tidlig på 1970-tallet.


Reddet av entusiaster

Også hovedløpet inn mot Orkanger skulle fylles med stein, men lokale entusiaster og Orkanger Vel startet et arbeid for å verne Gammelosen som friområde. Politikerne snudde etter hvert, og vannspeilet fikk ligge uberørt.


Det gikk noen tiår uten at det skjedde mye, men så etablerte Orkdal kommune et utvalg som laget en plan for Gammelosen og de tilstøtende områdene. Dette resulterte i en visjon som viste flere badeplasser med sand, rasteplasser, opplyst tursti og bru ut til øya midt uti vannspeilet. Samtidig pekte Orkanger Vel ut Gammelosen som et satsingsområde. Foreninga kom til å bli stående sentralt i det videre arbeidet.


Velforeninga tar ansvar

I 2005 startet foreninga et systematisk arbeid som førte til kommunal bevilgning, tippemiddelsøknad og oppgradering av området. Turstien ble opprustet, det kom belysning og toalettbygg ble reist i nordenden. Opprustinga var langt på vei ferdig i 2007 takket være kommunal bevilgning, tippemidler og stor innsats fra Orkanger Vel som brukte kontingentpenger og gavemidler på å sette i stand tre badeplasser - i nordenden, i sørenden og i Hermetikken.


Orkanger Vel har sørget for innkjøp av bord, benker, badebrygge og badeflåte, satt opp informasjonstavler og flere grillplasser og sørget for omfattende beplantning og innkjøp av korallsand til strendene.


I to omganger har Velforeninga fått en rekke større trær i gave som kommunen har plantet ut. Foreninga har også kjøpt inn og plantet nærmere 200 prydbusker og satt ned ca. 1300 stiklinger med furu og serbergran i jordvollen mot industriområdet. Sommeren 2007 gjenskapte Orkanger Vel den gamle vannkilden «troa» litt sør for Hermetikken.


Rekreasjonssted for alle

I 2010 bygde Orkanger Vel et badeanlegg for funksjonshemmede i nordenden av Gammelosen. Rullestolbane, asfaltert handikap-parkering og en soltribune tilrettelagt for rullestolbrukere inngikk i prosjektet som kostet over 300 000 kroner. Orkanger Vel fikk 125 000 kr i støtte fra Extra-stiftelsen og 25 000 fra sanitetsforeninga. Resten betalte foreninga av egne midler.


I årenes løp har Orkanger Vel brukt et millionbeløp i Gammelosen og i tillegg bidratt med tusenvis av dugnadstimer. Hver vår og høst organiserer foreninga ryddedugnader sammen med frivilliggjengen Brødrene Gammelosen som i hele sommerhalvåret driver skogrydding, beplantning og vedlikehold av badeplasser, flåter og brygger. Gammelosen er nå en del av Orklaparken – en tursti fra fjorden i Orkanger til Forve bru på Fannrem.


Gammelosen er blitt et lett tilgjengelig reakreasjonssted for alle, og til bruk året rundt. Det er bra for trivselen og folkehelsa, skriver Orkanger Vel på sine hjemmesider: www.orkangervel.no


bottom of page